Kroužky

ANGLICKÝ KROUŽEK

 • vede Mgr. Bc. Alena Krchňavá
 • MŠ a 1. třída
 • středa 8.00 – 8.30 (MŠ)
 • pondělí 12.00 – 12.30 (1. třída)

Anglický kroužek seznámí hravou formou předškoláčky a školáčky se základní slovní zásobou a frázemi a je jakousi „předpřípravou“ pro předmět Anglický jazyk, který se objevuje v ŠVP od 2. třídy.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE A KOMUNIKACE V MATEŘSKÉ ŠKOL

 • vede Mgr. Miroslava Fiedlerová
Činnosti jsou zaměřené na procvičování mluvidel, správnou výslovnost hlásek, rozvoj slovní zásoby, orientaci v prostoru. Vše je realizováno formou hry. Tato je začleněna do denního režimu MŠ.
 

ČTENÁŘSKÝ KLUB

 • vede Mgr. Ilona Futerová
 • středa 12.35 – 13.15
Čtenářský klub má za cíl ukázat dětem radost ze čtení, sdílet vlastní čtenářství s doporučením si četby navzájem. Dále se snaží budovat vlastní pevné čtenářské návyky a ukázat a chápat čas strávený nad knihou jako dobrodružství, zábavu a nenásilné poučení.
 

VÝTVARNÝ KROUŽEK

 • vede Mgr. Diana Krejčíková

Výtvarný kroužek je určen pro žáky 1. stupně. Budeme se věnovat různým výtvarným technikám.

HRA NA NÁSTROJ

 • vede Mgr. Vladimír Fiedler
 • pondělí 12.30 – 13.15

Kroužek je určen pro žáky I. i II. stupně. Je zaměřen na hru na ukulele a kytaru, zobcovou flétnu i ostatní nástroje, především rytmicko-melodické (xylofon, metalofon, zvonkohra). Důraz je kladen na souhru nástrojů v malých hudebních uskupeních (kapel). Do souhry se mohou zapojit i žáci navštěvující nástrojovou výuku v ZUŠ. Prioritou je doprovod dětského pěveckého sboru Vinohrádek.

SPORTOVKY

 • vede Mgr. Bc. Iveta Čapková
 • úterý 12.35 – 13.15
 • 2. – 4. třída

Sportovní kroužek vede děti ke všestrannému pohybovému rozvoji (míčové hry, atletické  i gymnastické základy).

DESKOVÉ HRY

 • vede Mgr. Iva Hyšplerová
 • čtvrtek od 12.35
Kroužek věnovaný deskovým a karetním hrám je určen pro žáky 1. – 3. třídy.
 

PĚVECKÝ KROUŽEK – SBOR

 • vede Mgr. Vladimír Fiedler
 • pátek 12.30 – 13.15

Kroužek je určen pro děti z I. i II.  stupně základní školy. Děti se učí základům sborového zpívání a vytvářejí si dobré základy pro uplatnění ve sboru Vinohrádek. 

BADATELSKÝ KROUŽEK

 • vede Mgr. Bc. Radek Voženílek
 • středa 13.30 – 15.00/15.30 hod

Kroužek má za cíl seznámit zúčastněné žáky s rozšířenými tématy nad rámec školní výuky (převážně z oblasti ICT). Kurz je členěn na několik nezávislých tematických bloků, mezi něž patří zejména:

 • programování (základy programování – krokové a blokové programování)
 • tvorba jednoduchých programů a aplikací
 • 3D modelování a 3D tisk
 • programování mikropočítačů
 • základy robotiky (Bluebot, Nezha Inventors Kit)
 • deskové a kooperativní hry
 • práce v programech: např. Scratch, BBC Microbit CodeCreate, MIT App Inventor, Malování 3D, Blender, Slicer a dalších

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ MÍSTNÍ KNIHOVNY

 • vede Mgr. Ilona Futerová
 • knihovna je umístěna v podkroví školy
 • půjčovní doba je podle domluvy

Poznámka: knižní fond je pravidelně obměňován z fondu knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se kterou knihovnice úzce spolupracuje. Poplatek na celý rok pro čtenáře činí 20 Kč.