O nás

Historie

Česká škola v Žalhosticích byla otevřena v roce 1919. Neměla však svou budovu a musela se spokojit s nepříliš vyhovujícími podmínkami v budově školy německé. Ve Velkých Žernosekách byly české škole vyhrazeny sklepní prostory na zámku (dnes Žernosecké vinařství). Proto stavba nové školy v Žalhosticích (otevřena v roce 1927) byla přínosem nejen z hlediska vlasteneckého (posílení českého vlivu v pohraničí), ale i nutným řešením ze zdravotních a hygienických důvodů. Při škole byla zřízena i mateřská škola. Ve škole se vyučovalo malotřídním způsobem. Stoupající počet dětí hlavně po II. světové válce vyvolal potřebu přistavit další budovu. V létech 1959 – 1961 se tak stalo a v září 1961 již v nové budově byla zahájena výuka. Po 45 letech byla škola zrekonstruována s využitím státní dotace a za značné finanční spoluúčasti obce.

Poloha

Škola se nachází na západním konci obce Žalhostice. Už při stavbě se vycházelo z předpokladu, že do školy budou docházet děti ze sousedních Velkých Žernosek, které tak měly do školy stejně daleko, jako děti žalhostické. Dnes již děti pěšky tolik nechodí, přesto mnohé využívají nově zbudovanou cyklistickou stezku a do školy jezdí na kole, často i pěšky. Blízkost poměrně frekventované silnice přináší určitá omezení a rizika, pokusy dosáhnout větší bezpečnosti instalací zpomalovacích prahů nebyly úspěšné. Nezbývá než intenzívní osvětou a výchovou ze strany školy a rodičů minimalizovat nebezpečí úrazu na silnici.

Bezprostřední okolí školy nabízí možnost vycházek do malebné přírody, mezi vinohrady, na blízký vrch Radobýl, inspirativní je i rozsáhlá vodní plocha Píšťanského jezera. Součástí areálu školy je velké travnaté hřiště hojně využívané při hodinách tělocviku i při sportovních akcích pořádané školou pro děti a veřejnost. Další velkou travnatou plochu bývalé školní zahrady využívá ke svým aktivitám mateřská škola.

Úplnost a velikost

Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice je úplná škola s devíti ročníky. Jako spádovou ji navštěvují i děti z Libochovan, Řepnice, Malíče, Michalovic, Píšťan a již zmíněných Velkých Žernosek. Vzhledem k dobré dopravní obslužnosti využívají možnost dojíždět do naší školy děti z Litoměřic. V současné době dojíždějí do naší školy i děti z Lovosic, Miřejovic i z Oken.

Vzhledem k celkovému úbytku dětí se již několik let potýkáme s nedostatkem žáků. Díky pochopení a podpoře zřizovatele bývá škole udělována vyjímka z počtu žáků. Bohužel v posledních dvou letech se mnoho žáků odstěhovalo, několik žákú přestoupilo do škol v Litoměřicích.

Vybavení školy

Prostorové podmínky

Škola prošla v létech 2005 – 2007 celkovou rozsáhlou rekonstrukcí. Proběhla výměna oken, střechy, okapů, byla opravena fasáda. Především však byla přebudována školní kuchyně a jídelna podle současných požadavků EU a v podkroví II. budovy byly vybudovány nové odborné pracovny (hudební výchova, výtvarná výchova, pracovna cizích jazyků), dětská knihovna, několik kabinetů, kancelář výchovného poradce a kancelář ekonomky s archívem. Instalací pojízdných plošin a výtahu se škola stala bezbariérovou.

Ve škole se nachází celkem 16 učeben, z toho je 7 odborných, kromě zmíněných v podkroví jsou to ještě žákovská dílna, cvičná kuchyňka, učebna výpočetní techniky a učebna fyziky a chemie). Prostory pro zájmové vzdělávání doplňuje též 1 oddělení školní družiny.

Pedagogičtí pracovníci mají své zázemí celkem ve 4 kabinetech (1. stupeň, společenské vědy, přírodní vědy, výchovy), ve vlastních kancelářích pak pracují ředitel školy a jeho zástupce, vedoucí školní jídelny a ekonomka, oddělenými prostory pro jednání se zákonnými zástupci žáků disponuje výchovná poradkyně.

Suterén poskytuje místo pro oddělené šatny všech tříd, technické zázemí školníka.
Ke spojovací chodbě bylo přistavěno zázemí pro tělocvičnu – šatny se sprchami (zvlášť pro chlapce a dívky), WC a kabinet tělesné výchovy. Pro sportovní a tělovýchovné aktivity využíváme i zimní stadion v Litoměřicích, pořádáme i výjezdy do plaveckého bazénu.

Materiální podmínky

Pro výuku ve všech předmětech je zajištěno dostatečné množství učebnic, učebních pomůcek a výukového softwaru, které je doplněno nabídkou žákovské, učitelské a odborné knihovny. Vše je v závislosti na finančních možnostech trvale obměňováno a doplňováno o nové přírůstky. Nadstavbovou službou je každoroční nabídka zajištění sešitů za výhodné ceny. Žákům 1. ročníku a žákům integrovaným jsou zdarma poskytovány některé školní potřeby.

Technické podmínky

V rámci dotačního projektu EU peníze do škol byla počítačová pracovna vybavena novými stanicemi (celkem 12) a internetové pžipojení je dostupné ve všech učebních a kancelářských prostorách. Každý žák i pracovník má své přístupové heslo do počítačové sítě, svůj prostor pro vkládání dat a e-mailovou schránku s adresou.

Do většiny tříd je přiveden anténní rozvod, televizor je však jen v některých učebnách. K výuce jsou využívány dataprojektory, video a DVD přehrávače. Účast v projektu Tablety do škol jsme odvolali, protože poskytovatel dotace od nás požadoval zafinancování celého projektu s tím, že nám budou peníze vráceny až po realizaci celé akce.

Hygienické podmínky

Veškeré prostory splňují stanovené hygienické podmínky, včetně bezbariérového přístupu do budovy a do ostatních prostor školy – řešeno výtahem a pojízdnými plošinami.

Ve všech částech budovy je dostatečné množství sociálních zařízení pro žáky i zaměstnance, chodby jsou pokryty protiskluzovou dlažbou, všude, kde se pohybují žáci, je zajištěno přímé větrání.

Třídy jsou vybaveny velikostně nastavitelným nebo vyměnitelným žákovských nábytkem, který je uspořádán tak, aby přirozené světlo dopadalo na pracovní plochu zleva, ve všech učebnách jsou nová zářivková osvětlení a umyvadla. V kmenových třídách žáků 1. stupně jsou relaxační kouty s kobercem, o velké přestávce mohou děti využít k pohybovým aktivitám tělocvičnu, při příznivém počasí školní dvůr se zámkovou dlažbou (I. stupeň) a volno mezi dopoledním a odpoledním vyučováním lze strávit v učebně výpočetní techniky.

Pitný režim je zajištěn nabídkou školního mléka a polední nabídkou školní jídelny.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří ředitel, jeho zástupce, 12-13 učitelů v závislosti na velikosti přiděleného pracovního úvazku, 1 vychovatelka a také je třeba zmínit 2 učitelky mateřské školy, na jejichž práci navazujeme.

Sbor je smíšený s výraznou převahou žen, nejpočetněji je zastoupena střední věková generace. Vzhledem k celkově nižšímu počtu učitelů ve škole není v současném systému možno zajistit úplnou aprobovanost výuky všech předmětů, což se z naukových předmětů  týká zejména fyziky a přírodopisu. Pozitivní je, že máme aprobovanou výuku angličtiny i němčiny a mohli jsme tak zavést výuku angličtiny už od 1.a 2.třídy – zpočátku formou jednohodinové lekce, na kterou přibíráme i děti z mateřské školy. Předpokládáme, že od příštího školního roku upravíme učební plán tak, aby byl počet hodin angličtiny navýšen na 2 lekce týdně pro 1. i 2. třídu.

V rámci sboru působí řada specializovaných odborníků, kterými jsou výchovný poradce, metodik prevence, metodik informačně komunikačních technologií, logopedický asistent či asistent náprav specifických poruch učení.

Charakteristika žáků

Nejpočetnější zastoupení v celkovém počtu žáků mají obce Žalhostice, Velké Žernoseky a Libochovany. Další obce (Píšťany, Michalovice, Malíč, Řepnice a Knobloška) jsou zastoupeny méně, jsou to obce s nevelkým počtem obyvatel. Jak bylo výše zmíněno, klidné a kultivované prostředí naší školy je přitažlivé i pro děti dojíždějící z Litoměřic.

Ve škole je integrována řada žáků se specifickými poruchami učení či jiným zdravotním postižením, kteří pracují dle individuálních vzdělávacích plánů. Zvláštní pozornost je věnována na jedné straně dětem pocházejícím z méně podnětného sociokulturního prostředí, náležitá péče je věnována i nadaným žákům, někteří odcházejí po 5. ročníku studovat na víceletá gymnázia.

Dlouhodobé projekty

Škola pravidelně pořádá rozsáhlou sportovní akci „Dětská olympiáda“ ve spolupráci se zřizovatelem. Na přípravě i organizaci se výrazně podílejí sami žáci. Účastníky jsou i další venkovské školy (Liběšice, Sulejovice, Úštěk).

Téměř třicetiletou tradici má i přespolní běh „Žalhostický hrozen“ podporovaný Žernoseckým vinařstvím. I zde je výrazný podíl žactva při zajištění celé akce.

Spolupráce se zákonnými zástupci

Vzhledem k tomu, že kvalitní vztahy se zástupci dětí jsou jednou ze základních podmínek úspěšných výsledků vzdělávací a výchovné práce, cílevědomě se snažíme o smysluplnou spolupráci.

Řada žáků pochází ze sociálně méně podnětného prostředí, což limituje úroveň vztahů, neboť jejich rodiče často jeví minimální zájem o školní práci a výsledky svých dětí. Bohužel se většinou jedná o zástupce žáků s výchovnými či vzdělávacími problémy.

Většina zákonných zástupců ale se školou spolupracuje. V průběhu školního roku jsou pro rodiče připraveny 3 rodičovské schůzky, všichni mají možnost individuálních pohovorů se všemi pedagogickými pracovníky včetně vedení školy. Rodiče a pedagogové se střetávají i na akcích pořádaných školou.

Prezentací školní práce zejména ve vztahu k rodičům a dalším příbuzným žáků jsou dny otevřených dveří, jarmarky v předvánočním či velikonočním období.

Činnost zákonných zástupců koordinuje školská rada, ve které je vždy zástupce z obou stupňů ZŠ a která se vyjadřuje k aktuálním otázkám výchovy a vzdělávání. Rada spolupracuje s vedením školy, jímž je informována o činnosti, výsledcích vzdělávání a dalším rozvoji školy. Dva zástupci učitelského sboru pracují aktivně také ve školské radě.

Spolupráce se zřizovatelem

Základem jsou pravidelné konzultace podstatných otázek v oblasti ekonomické a organizační – obec se podílí na přípravě i materiálním zabezpečení některých akcí pořádaných pro děti (nejen žáky školy) – Dětská olympiáda, Den dětí, Mikulášská nadílka a další.

Zřizovatel se zasloužil o rekonstrukci školy v létech 2005 – 2007 značnou finanční spoluúčastí i jako hlavní koordinátor.

Spolupráce s dalšími subjekty

Pestrá skladba školního života je samozřejmě závislá i na řadě jiných subjektů.

Na prevenci sociálně patologických jevů se podílejí Policie ČR, příslušný odbor Městského úřadu Litoměřice.

V oblasti výchovného poradenství využíváme služeb pedagogicko-psychologické poradny a Úřadu práce Litoměřice, spolupracujeme se speciálně pedagogickým centrem pro zrakově a sluchově postižené Démosthenes v Ústí nad Labem.

Dále spolupracujeme s Hasičským záchranným sborem v Litoměřicích i se Sdružením dobrovolných hasičů Velké Žernoseky, Pro výuku plavání a dopravní výchovy využíváme areálu Plaveckého bazénu v Litoměřicích. Také jsme členy Asociace školních sportovních klubů. Účastníme se akcí ekologického sdružení Sever. Často se podílíme i na akcích ZOO v Krásném Březně, navštěvujeme Památník v Terezíně. Minimálně 2x ročně navštívíme Galerii v Litoměřicích. Podporujeme charitativní akce sdružení CHRPA a Šance. Čtenářství podporujeme nejen činností Místní knihovny Žalhostice (její dětské oddělení je umístněno přímo ve škole), ale také tématickými návštěvami okresní knihovny. Vztah k živé přírodě podporujeme pravidelnými ukázkami péče o dravé ptáky, děti často spontánně navštěvují blízký psí útulek v Řepnici.

Pro další vzdělávání našich pedagogických pracovníků využíváme bohaté nabídky NIDV Ústí nad Labem i vzdělávacích center při některých základních školách v Litoměřicích.

Na dalších akcích se pak podílí celá řada organizací i jednotlivců, neboť činnost školy je velice různorodá a obsáhlá.