Termíny okruhy opravných zkoušek M, Př

16 Srp

Termín a okruhy opravných zkoušek byl dotčeným zaslán doporučeným dopisem dnem 3. 7. 2019.

Termíny opravné zkoušky: 

28. 8. 2019, 9:00 hodin – Matematika –  Algebra, Geometrie ( s sebou rýsovací potřeby)

29. 8. 2019, 9:00 hodin – Přírodopis

Okruhy

Algebra:

ROVNICE – Soustava lineárních rovnic se dvěma neznámými (metoda sčítací, dosazovací)

FUNKCE – Pravoúhlá soustava souřadnic, přímá úměrnost, nepřímá úměrnost. Definiční obor, obor funkčních hodnot, tabulka uspořádaných dvojic. Grafy funkcí. Grafické řešení soustav dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými

FINANČNÍ MATEMATIKA – Základní pojmy finanční matematiky (závazek, pohledávka, nájemné, zálohy na služby, vyúčtování záloh na služby, druhy bydlení, výdaje domácnosti, penzijní pojištění, stavební spoření, hrubá a čistá mzda, srážky ze mzdy).

Jednoduché a složené úrokování

Geometrie:

KOULE – charakteristika, objem, povrch. Využití ve slovních úlohách.

PODOBNOST – Poměr podobnosti, podobné útvary. Věty o podobnosti trojúhelníku. Konstrukce podobných útvarů. Dělení úsečky v daném poměru. Zmenšování, zvětšování v daném poměru.

GONIOMETRICKÉ FUNKCE – Definice goniometrických funkcí sinus, kosinus, tangens.

Užití goniometrických funkcí při výpočtech pomocí tabulek a kalkulačky. Využití funkce sinus ve slovních úlohách.

 

Přírodopis:

Rozdíl hornina x nerost.

Druhy hornin podle vzniku (od každého 2 příklady horniny) + horninový cyklus.

Geologická mapa ČR (základní geologická stavba ČR + vývoj hlavních geologických oblastí)

Půda (půdní horizont, humus, půdní profil, živé a neživé složky půdy)

Voda na zemi – vodstvo, koloběh vody.

Atmosféra – druhy sfér, charakteristika.

Přírodní zdroje – nerostné suroviny, fosilní paliva, obnovitelné zdroje energie.

Ekosystémy (biosféra, biotop, 2 příklady biotopu + jejich charakteristika)

Potravní řetězec (potravní pyramida, predátor, konzument, rozkladač, producent)

Životní prostředí a ochrana přírody